Skodborg Vandværk

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
ANDELSSELSKABET
SKODBORG VANDVÆRK

§ 1. Navn og hjemsted

Selskabet, der er stifter den 8. juli 1933 er et Andelsselskab, hvis navn er Skodborg Vandværk.

§ 2. Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ.

 • At forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt
 • At varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3. Medlemmer

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4. Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter og gældende takstblad.

§ 5. Medlemmernes forpligtelser

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk, enten det er et andelsselskab eller et interessentselskab.

Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om – at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelser for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§ 6. Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

 • ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. Nr.), ved ekspropriation o.lign., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.
 • Ved eksklusion af selskabet pga. restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i bladet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som nytilslutning.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7. Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner, som iflg. Særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Nævnte afgifter skal altid mindst dække den del af t medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

§ 8. Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. Regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. Stikledning og stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse af jordledning og stophane på privat grund, påhviler ejeren.

§ 9. Ledninger over privat grund

Selskabet er berettigtet til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle der undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendig for er medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10. Indskrænkninger i vandleverancen.

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionelbod eller lignende særafgift.

§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinær som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel via digitale medier så som hjemmeside, sociale medier eller sms-ordning.

 

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.

Sådanne forslag skal nævnes i indkaldelsen.

 

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og suppleant.
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Revisor og suppleant kan genvælges.

Intet medlem kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen,

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.§ 12. Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes med skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere en én fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt eller ændringer godkendes af långiveren.

§ 13. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab/budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne Bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

§ 14. Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gøldsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen jfr. dennes forretningsorden.

§ 15. Regnskabet

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december (er kalenderåret).

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages en den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er) af en af bestyrelsen evt. antaget revisor.

Årsregnskabet skal underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 16. Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17. Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 8. juli 1933, og sidst ændret på generalforsamlingen den 27. februar 2024.

Lovene træder i kraft den 27. februar 2024.

Ole Dall
Formand

Hans Nielsen
Knud Nielsen
Mads Maribo
Peter Rostgaard