Skodborg Vandværk

Strategiplan for Skodborg Vandværk 2018 – 2022

Den overordnede strategi:

At forblive et selvstændigt forbrugerejet Vandværk og på sigt søge samarbejde med andre værker omkring drift, administration og forsyningssikkerhed.

At sikre en vandforsyning af høj kvalitet, til en konkurrencedygtig pris, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, sundhed og natur.

At driften foregår på en teknisk og økonomisk effektiv måde med sund økonomi, så der kan investeres i moderne teknologi der giver god forsyningssikkerhed. Det tilstræbes at foreningen drives som en selvfinansierende virksomhed.

Ledelse af Skodborg Vandværk:

 • Drift

Driften af værket skal forblive effektiv og økonomisk bæredygtig. Den daglige drift og know how skal forblive i foreningen via en fast tilknyttet driftsleder. Tidssvarende tekniske løsninger og driftsområder skal tilstræbes.

 • Administration

Administration af vandværket varetages af en person uden for bestyrelsen. Administrationen skal foretages af en fast tilknyttet kasserer. Administrationen skal varetages på en økonomisk effektiv måde. IT og systemer skal være tidssvarende.

 • Bestyrelse

Bestyrelsen skal vælges i henhold til enhver tid gældende Vedtægter. Det skal tilstræbes at bestyrelsen er sammensat af medlemmer med forskellige kompetencer.

 • Leverandører

Valg af leverandører skal ske ud fra et økonomisk og fagligt grundlag, med fokus på kvalitet og stabilitet.

Beredskab:

 • Nødforsyning fra naboværker.

Der skal i fremtidige udvidelser af forsyningsnettet påtænkes eventuelle nødforsyninger til/fra naboværker.

 • Beredskabsplan

Vandværket skal sikre at have en opdateret beredskabsplan.

Udvikling af Skodborg Vandværk:

 • Forsyningsledninger

Vandværket vil ved forespørgsel udlægge nye forsyningsledninger i forsyningsområdet.

 • Tilbyde nødforsyning til naboværker.

Ved interesse fra naboværker vil vandværket, hvis muligt, tilbyde nødforsyning.

 • Investeringsplan

Vandværket udarbejder og opdaterer årligt en 5 årig investeringsplan.

 • Alternativ kildeplads.

Vandværket vil i samarbejde med kommunen og leverandører finde en egnet løsning ved et eventuelt behov. Herunder rensning ved forurening eller alternativ kildeplads.

Forsyningssikkerhed:

 • Vandværket.

Vandværket sikrer, via driftslederen, at bygninger, udstyr og arealer vedligeholdes.

 • Vandværket – drift

Driften følger de fastlagte inspektioner og vedligeholdelsesplaner efter den til enhver tid gældende egenkontrol.

 • Ledningsnet

Tilstanden af det eksisterende ledningsnet vurderes løbende og derudfra udarbejdes en handlingsplan for udskiftning af udtjente forsyningsledninger og stikledninger.

 • Boringer

Boringernes tilstand sikres via driftens egenkontrol. Boringens tilstandskontrol foretages årligt af ekstern autoriseret virksomhed.